دریافت نرم افزار موبایل
جستجوی تگی:

عاج-دندان-دکتر-مسعود-داودیان

 عاج-دندان-دکتر-مسعود-داودیان - سیستم دندانی
سیستم دندانی
تکامل دندانهای انسان در دوران جنینی آغاز شده و پس از تولد ادامه می یابد. این پروسه مهم تکاملی نیازمند مراقبت دقیق می باشد.