کیس ۱ - کراس بایت قدامی - عکس های قبل و بعد ارتودنسی

دختر ۱۹ ساله - شکایت از تو بودن یکی از دندانهای بالا - درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان - طول درمان : ۱۶ ماه

 


 
 
  

سیستم درمانی،
ارتودنسی به روش معمول - بدون کشیدن دندان

بیمار در فک بالا دارای دندانهایی نامرتب همراه با کراس بایت دندان ثنایای طرفی سمت چپ بود. گزینه ارتودنسی با کشیدن چهار دندان شماره ۴ و گزینه ارتودنسی بدون کشیدن برای ایشان همراه با مزایا و معایب هرکدام عنوان گردید. از آنجا که ایشان تمایل به لب های برجسته داشتند درمان ارتودنسی بدون کشیدن را انتخاب نمودند. ابزار مورد استفاده برای این منظور روش معمول ارتودنسی ثابت بود.