کیس ۱ - دندانهای فاصله دار - عکس های قبل و بعد ارتودنسی

۲۳ ساله - شکایت از فواصل بین دندانها - درمان ترکیبی ارتودنسی و ترمیمی - طول درمان: ۱۸ ماه

 


سیستم درمانی:
سیستم معمول ارتودنسی همراه ترمیم زیبایی برخی دندانها
درمان این خانم ۲۳ ساله طی ۱۸ ماه به انجام رسید. بیشتر فواصل بین دندانی توسط ارتودنسی بسته شد. بقیه فاصله ها نیز به تناسب بین دندانها با ارتودنسی توزیع شد تا در انتها با درمانهای زیبایی ترمیم شود. یکی دو میلیمتر فضا هم در ناحیه پشت دندانهای شماره ۴ باقی گذاشته شد. البته برای جلوگیری از برگشت فاصله ها، ریتینر ثابت ارتودنسی در هر دو فک مورد استفاده قرار گرفت.