کیس ۱ - نامرتبی ملایم تا متوسط دندانها - عکس های قبل و بعد ارتودنسی

دختر ۲۲ ساله - شکایت از کجی دندانهای بالا و پایین - درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان - طول درمان : ۱۸ ماه

 

سیستم درمانی:
ارتودنسی به روش دیمون - بدون کشیدن دندان
بیمار دندانهایی نامرتب همراه کراس بایت ثنایای طرفی چپ داشت. از آنجا که شیب دندانهای جلویی در سفالومتری طرفی چندان زیاد به نظر نمی رسید طرح درمان ارتودنسی، بدون کشیدن دندان تنظیم گردید. برای تسهیل درمان از سیستم ارتودنسی دیمون کمک گرفته شد.