کیس ۱ - دیپ بایت - عکس های قبل و بعد ارتودنسی

درمان این کیس که همزمان از دیپ بایت محسوس و کمبود شدید فضای قوس های دندانی برخوردار بود با کشیدن چهار دندان شماره ۴ به خوبی انجام شد.
    

سیستم درمانی

ارتودنسی به روش معمول با کشیدن دندان

این کیس ضمن دیپ بایت قابل ملاحظه از کمبود شدید فضا و نامرتبی قوس دندانی بالا و پایین رنج می برد. به گونه ای که دندان نیش بالا سمت راست اساسا هیچ فضایی برای رویش نداشت و کاملا در فک نهفته بود. در این موارد کشیدن دندان برای متخصص ارتودنسی چالش بزرگی تلقی می شود زیرا از یکسو برای تأمین فضای مرتب کردن دندانها، کشیدن چهار دندان غیر قابل اجتناب می نماید و از سوی دیگر در صورت کشیدن دندان، دیپ بایت موجود تمایل به افزایش خواهد داشت. خوشبختانه در این کیس با صَرف حوصله و استفاده از مکانیک های درمانی پیچیده ارتودنسی ثابت موفق شدیم علاوه بر رفع ناردیفی دندانهای بالا و پایین، دیپ بایت را نیز علی رغم کشیدن چهار دندان شماره ۴ اصلاح کنیم.

 


 

 


 

متخصص ارتودنسی