انحراف میدلاین

خط میانی قوس دندانی هر فک را میدلاین می گویند. این مشکل میتواند زمینه دندانی، فکی و یا هر دو داشته باشد. نامرتبی دندانها و یا عدم تقارن اسکلت فک بالا و یا بالاخص پایین ممکن است سبب جابجایی خط میانی قوس دندانی گرددخط میانی قوس دندانی هر فک را میدلاین می گویند. این مشکل میتواند زمینه دندانی، فکی و یا هر دو داشته باشد. نامرتبی دندانها و یا عدم تقارن اسکلت فک بالا و یا بالاخص پایین ممکن است سبب جابجایی خط میانی قوس دندانی گردد. گاهی نیز به دلیل اینکه دندانهای عقبی نمی توانند به درستی روی هم قرار بگیرند فک پایین به یک سمت منحرف می گردد. درمان عدم انطباق خط میانی قوس فکین در صورتیکه مشکل دندانی باشد که معمولا با کجی دندانها نیز همراه است.
  



 
  

منطبق نبودن میدلاین های دندانی

خط میانی قوس دندانی هر فک را میدلاین می گویند. این مشکل میتواند زمینه دندانی، فکی و یا هر دو داشته باشد. نامرتبی دندانها و یا عدم تقارن اسکلت فک بالا و یا بالاخص پایین ممکن است سبب جابجایی خط میانی قوس دندانی گردد. گاهی نیز به دلیل اینکه دندانهای عقبی نمی توانند به درستی روی هم قرار بگیرند فک پایین به یک سمت منحرف می گردد.

درمان عدم انطباق خط میانی قوس فکین

در صورتیکه مشکل دندانی باشد که معمولا با کجی دندانها نیز همراه است در راستای درمان نامرتبی دندانها می توان به طور کامل یا نسبی این مشکل را برطرف نمود. در مواردی که زمینه اسکلتی وجود دارد، درمان از طریق ارتودنسی جبرانی و یا جراحی فک صورت می گیرد. اگر علت ناهنجاری انحراف فک در جریان بستن دهان و رویهم قرارگیری دندانها باشد، باید برای جلوگیری از تبدیل یک مشکل دندانی به اختلال اسکلتی واقعی هر چه زودتر نسبت به رفع آن معمولا از طریق ارتودنسی اقدام نمود.

 

 

 ارتودنسی 

متخصص ارتودنسی