کراس بایت

دندانهای بالایی می بایست به مانند یک در روی جعبه بیرون دندانهای پایین بنشینند. در حالیکه در این مشکل دندانهای پیشین فک پایین جلوی دندانهای پیشین فک بالا قرار می گیرند. یک کراس بایت جلویی می تواند دارای زمینه فکی و ناشی از رشد ناکافی فک بالا، رشد بیش از حد فک پایین یا ترکیبی از این دو باشد. البته در مواردی هم عامل دندانی داشته و به دلیل بیرون زدگی دندانهای ثنایای فک پایین، بی نظمی ثنایاهای فک بالا یا ترکیبی از این دو است.
کراس بایت جلویی  کراس بایت عقبی


  


کراس بایت جلویی (قدامی)

دندانهای بالایی می بایست به مانند یک در روی جعبه بیرون دندانهای پایین بنشینند. در حالیکه در این مشکل دندانهای پیشین فک پایین جلوی دندانهای پیشین فک بالا قرار می گیرند. یک کراس بایت جلویی می تواند دارای زمینه فکی و ناشی از رشد ناکافی فک بالا، رشد بیش از حد فک پایین یا ترکیبی از این دو باشد. البته در مواردی هم عامل دندانی داشته و به دلیل بیرون زدگی دندانهای ثنایای فک پایین، بی نظمی ثنایاهای فک بالا یا ترکیبی از این دو است.

درمان کراس بایت توسط ارتودنسی

درمان زودهنگام کراس بایت توصیه می گردد. اگر این مشکل زود برطرف نشود، تحلیل لثه دندانهای جلویی می تواند رخ دهد زیرا رفته رفته دندانهای بزرگتر و قوی تر پیشین بالا دندانهای ضعیف پیشین پایین را به جلو می رانند. به علاوه معمولا" این قبیل بیماران بخشی از مشکلشان ناشی از هدایت ناخودآگاه فک پایین به جلو برای رهایی از حالت نوک به نوک و بی ثبات دندانهای جلو می باشد که با استمرار این عادت، امکان تبدیل شدن کل این فرایند به یک ناهنجاری کاملا" فکی و پایدار افزایش می یابد.

  

درمان کراس بایت جلویی

کراس بایت جلویی می تواند از طریق اصلاح رشد فک، جراحی فک، ردیف نمودن دندانها بدون کشیدن و در برخی کیس ها کشیدن دندان به منظور کاموفلاژ (جبران مشکل فکی) درمان گردد.


کراس بایت عقبی (خلفی)

در این مشکل دندانهای عقبی فک بالا داخل دندانهای عقبی فک پایین می نشینند که باعث سایش دندانی و در مواردی رشد انحرافی فک به دلیل بستن ناصحیح فک پایین به یک سمت می گردد. 
 


مشکلات ناشی از کراس بایت

کراس بایت (اعم از جلویی یا عقبی) می بایست هر چه زودتر درمان گردد زیرا می تواند مشکلات ذیل را به همراه داشته باشد:

  • بستن غیر طبیعی فک پایین که ممکن است منجر به رشد ناصحیح و یا نامتقارن فک گردد.
  • مشکل غذا خوردن یا جویدن
  • سایش زودهنگام دندانها
  • بیماری لثه ناشی از تحلیل استخوان
  • نازیبا کردن لبخند
  • افزایش پتانسیل ایجاد ناراحتی های مفصل فکی

 

درمان کراس بایت عقبی

اگر تنها یک دندان در کراس باشد، آن دندان را می توان با ابزار ارتودنسی اعم از ثابت یا متحرک به محل صحیح هدایت نمود. در مواردی که چند دندان در کراس هستند، ممکن است لازم باشد قوس استخوانی فک بالا توسط دستگاههای ارتوپدیک، سیم ارتودنسی و یا کش های بین فکی عریض گردد.