کیس ۲ - دندانهای نیش بیرون زده - عکس های قبل و بعد ارتودنسی

دختر ۱۴ ساله - شکایت از بیرون زده بودن نیش های فک بالا و نامرتبی دندانهای پایین - درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان - طول درمان : ۱۷ ماه
    
   

سیستم درمانی،

روش معمول ارتودنسی - بدون کشیدن دندان

بیمار دندانهایی بسیار نامرتب در فک بالا و پایین داشت. از سویی دندانهای نیش شیری او هنوز باقی مانده بودند. این امر سبب کمبود فضای قوس دندانی و بیرون زدگی شدید نیش های دائمی فک بالا شده بود. درمان این بیمار با خارج نمودن نیش های شیری آغاز گردید. به دلیل وجود فضای کافی در پی خارج نمودن نیش های شیری، دیگر نیازی به کشیدن دندان دائمی وجود نداشت. از سویی لب های نازک بیمار بیشتر ارتودنسی بدون کشیدن را تأئید می نمود.