کراس بایت قدامی

در این ناهنجاری بر خلاف معمول برخی از دندانهای جلویی بالا پشت دندانهای جلویی پایین قرار می گیرند
در این ناهنجاری بر خلاف معمول برخی از دندانهای جلویی بالا پشت دندانهای جلویی پایین قرار می گیرند
دریافت نرم افزار موبایل