نامرتبی ملایم تا متوسط

در این ناهنجاری، قوس دندانی بالا و پایین به دلیل کمبود فضا دچار بی نظمی کم تا متوسط هستند.
دریافت نرم افزار موبایل