دیپ بایت

در این ناهنجاری دندانهای جلویی بالا و پایین بیش از حد معمول (۲ میلیمتر) به لحاظ عمودی همپوشانی می کنند.
دریافت نرم افزار موبایل