دریافت نرم افزار موبایل

جلو بودن فک پایین

در این ناهنجاری دندانهای فک پایین جلوتر از دندانهای فک بالا قرار می گیرند.