عقب بودن فک پایین

در این ناهنجاری به دلیل موقعیت عقب تر یا اندازه کوچکتر فک پایین نسبت به فک بالا، دندانهای فک بالا از دندانهای فک پایین جلوتر به نظر می رسند.
عقب بودن فک پایین
عقب بودن فک پایین
پسر ۱۸ ساله -شکایت بیمار از جلو بودن شدید دندانهای بالا و نامرتبی دندانهای هر دو فک بود. درمان...
0 3 2
دریافت نرم افزار موبایل