دریافت نرم افزار موبایل

عقب بودن فک پایین

در این ناهنجاری به دلیل موقعیت عقب تر یا اندازه کوچکتر فک پایین نسبت به فک بالا، دندانهای فک بالا از دندانهای فک پایین جلوتر به نظر می رسند.