نیش های بیرون زده

در این ناهنجاری به دلیل نبود فضای کافی و یا جابجایی جوانه دندانی، دندانهای نیش خارج از قوس به حالت بیرون زده در می آیند.
دریافت نرم افزار موبایل