دندان های فاصله دار

در این ناهنجاری بین دندانها فضاهای خالی وجود دارد.
دریافت نرم افزار موبایل