دریافت نرم افزار موبایل

دندانهای فاصله دار

در این ناهنجاری بین دندانها فضاهای خالی وجود دارد.