دریافت نرم افزار موبایل

دندان های فاصله دار

در این ناهنجاری بین دندانها فضاهای خالی وجود دارد.