نامرتبی شدید دندانها

در این ناهنجاری، قوس دندانی بالا و پایین به میزان زیادی کمبود فضا داشته و دندانها به شدت نامنظم هستند.
دریافت نرم افزار موبایل