ارتودنسی دندان روکش دار

ارتودنسی دندان روکش دار 1 out of 10 based on 1 ratings. 1362 user reviews.
0 | 0
کد بلاگ : #666
تاریخ انتشار : دوشنبه, 10 مهر 1396 12:35
تعداد بازدید کننده : 1362
چاپ ارسال به دوستان
انجام درمان ارتودنسی برای افرادیکه دندان روکش دارند نیز قابل انجام میباشدامانیازبه دقت و تکنیک های خاص در انجام درمان است.


روکش دندان

آشنایی با روش های ارتودنسی دندان های روکش دار

روکش یا پروتز دندان ثابت یک کلاهک فلزی یا سرامیکی یاترکیبی ازهردوی آنهاست که برروی دندانهای باتخریب گسترده گذاشته می شود.مهمترین مزیت روکش حفظ ساختاردندان دربرابرشکستگی  و نیزحفظ سلامت بافت های اطراف دندان است البته نکته قابل توجه اینجاست که باید تا حد ممکن دندانهای تخریب شده را با ترمیم های بیلداپ درست کرد مگر آنکه میزان آسیب دندانی گسترده باشد که در این صورت روکش دندان به خوبی آن را مستحکم می کند.


ارتودنسی و روکش دندان

یکی از چالش های درمان ارتودنسی روکش دندان یا دندانهای روکش دار میباشد. زمانی که بیمارباوجود دندان روکش شده تصمیم به انجام درمان ارتودنسی داشته باشد این سوال مطرح میشود که آیادرمان ارتودنسی باوجوددندانهای روکش شده قابل انجام است یاخیر؟ البته ممکن است دربرخی موارد ارتودنسی  همراه باکشیدن انجام شودودندان روکش شده بیمار همان دندانی باشد که بایددرروندکارکشیده شوددرغیر اینصورت این مشکل توسط ارتودنتیست قابل حل میباشد.درغیراین شرایط متخصص ارتودنسی کارش دشوارترمیشود وبایستی تمام تلاش خودرابکندتادرصورت امکان بیماربتوانددرآینده هم مجبوربه تعویض نشودو ازهمان روکش قبلی استفاده کند.دندان روکش شده ابتدابایدموردبررسی قرارگیردتاازنظرکیفیت برای تحمل نیروهای ارتودنسی آزمایش شودهمچنین وضعیت عصب کشی پرتز تاج لثه نیزبایدموردبررسی قرارگیردتاپس ازشروع درمان محدودیت هایی باتداخل ارتودنسی نداشته باشد.
در مواردی که بریج دندانی وجود داشته باشد به دلیل متصل بودن دندانها به یکدیگر، امکان حرکت آنها با ارتودنسی نیست و در این صورت باید بریج ابتدا برداشته شود یا روکش ها از هم جدا شوند.

ارتودنسی دندان روکش دار

 


نحوه باندینگ دندان روکش دار

نحوه باندینگ دندان روکش شده

همانطورکه ذکرشددندانهایی که روکش یالمینت میشوند منعی برای  ارتودنسی ندارند. بااین حال قدرت اتصال براکت و تیوب ارتودنسی به سرامیک(متریال اصلی روکش) ضعیفتر از مینای دندان میباشد بنابراین ارتودنتیست و بیماربایددقت بیشتری درتامین استحکام باند و جلوگیری از جداشدن براکت به عمل آورند.دراین موارد متخصص ارتودنسی ازروش های معمول باندینگ نمیتواندبرای چسباندن براکت استفاده کندبه همین منظوراز اسید قویتری به نام اچ اف یااسیدفلوریک استفاده میکندتا سطح سرامیک روکش راکه ازمینای دندان محکمتراست رابه قدری متخلخل کند که  بتوان براکت راچسباند. همچنین مدت زمانیکه اسیدبایدروی سطح دندان  بماندحدود2دقیقه خواهدبودکه بتواندسطح سرامیک یامتریال روکش راکاملابرای چسباندن براکت آماده کند. همچنین درحین برداشتن یاشستشوی به دلیل قوی بودن اسید اچ اف ابتداتوسط رول پنبه نسبت به برداشتن اسیداقدام کرده و بعدشستشوی اسیدراانجام میدهد که بااین کارازتحریک بافت اطراف دندان ولثه  جلوگیری  میشود.

 

بنابراین اگرشماهنوزدندان تان راروکش نکرده اید مابه شماتوصیه میکنیم این کاررا به بعداز ارتودنسی موکول کنیدامااگرازقبل دارای روکش بوده ایدو بعدا تصمیم به انجام ارتودنسی گرفته اید ارتودنتیست شماقادراست به خوبی درمان شمارابرایتان انجام دهد.
نحوه ارتودنسی دندان های روکش دار
“ ارتودنسی دندان روکش دار ”
نظرات
bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
دریافت نرم افزار موبایل